Walec i Koparka. Termin licytacji: 22 czerwca 2021 r.

I licytacja: 22 czerwca 2021

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński Kancelaria nr III w Będzinie informuje, że w dniu 22 czerwca 2021 roku, o godz. 9:30, w miejscu położenia ruchomości, tj. w miejscowości Rogoźnik, w rejonie ul. Marii Dąbrowskiej (na terenie byłej fermy drobiu) odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości:

  1. Walec Dynapac, Typ CS 141, PIN 21720184, Gładki. Rok produkcji 1999. Waga maszyny: 12800 kg, Moc silnika 75 kW. Szerokość zagęszczania 2100 mm. Brak danych dot. przepracowanych motogodzin. Rozległa korozja, brak niektórych elementów wyposażenia.  Suma oszacowania 21.700,00 zł brutto. Suma wywołania 16.275,00 zł brutto.
  2. Koparka kołowa CASE, Typ 788 P, nr ser. CGG0228164. Rok produkcji 2002. Moc silnika 76 kW, Typ silnika 4T 390. Pojemność czerpaka 0,6 m3,Pojemność łyżki min. 0,9-1,5.
    Elementy hydrauliki niekompletne, brak przewodów gumowych hydraulicznych, brak akumulatorów, rozległa korozja elementów. Suma oszacowania 27.000,00 zł brutto. Suma wywołania 20.250,00 zł brutto.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji, w wyżej oznaczonym miejscu i czasie. Wykaz ruchomości wraz z wyceną biegłego znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej ruchomości. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej ruchomości. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmie, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskane w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671kpc). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art.8672 kpc).

Ruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie