Udziały w działkach Rogoźnik/Góra Siewierska. Termin licytacji: 3 lutego 2021 r.

II licytacja: 3 lutego 2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 lutego 2021 roku, o godz. 09:00, w sali nr 105 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

udziału w nieruchomości, tj.:

Udział w wysokości 1/6 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek ewidencyjnych numer 3656/1, 3656/2, 3656/3, 3656/4, 3656/5, położonych przy ul. Kościuszki w Rogoźniku oraz z jednej działki o numerze ewidencyjnym 251, położonej w rejonie rogu ulic Szosowej i Kościuszki w Górze Siewierskiej.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą oznaczoną KW nr KA1B/00006922/4.

Dodatkowy opis:

W ewidencji gruntów i budynków działki nieruchomości oznaczone nr 3656/1, 3656/2, 3656/3, 3656/4, 3656/5 leżą na karcie mapy nr 7, obręb ewidencyjny 240104_2.0004, Rogoźnik, a działka nr 251 leży na karcie mapy nr 2 w ww. obrębie. Łączna powierzchnia gruntu nieruchomości wynosi 5331 m 2, w tym powierzchnia działki nr 3656/1 wynosi 890 m2, działki nr 3656/2- 851 m2, nr 3656/3- 801 m2, nr 3656/4- 885 m 2, nr 3656/5 – 877 m 2, działki nr 251 – 1027 m 2. Łączny obszar nieruchomości – 5364 m2. Działki o nr 3656/1, 3656/2, 3656/3, 3656/4, 3656/5 zostały scalone i podzielone, w celu ew. zabudowy domami jednorodzinnymi. Działka o nr 3656/5 ma wydłużony kształt, przylega swą długością do ulicy Kościuszki w Rogoźniku.. Cztery działki nieruchomości posiadają powierzchnię od 801 do 890 m 2. Kształt tych działek zbliżony jest do kwadratu o boku 29 m. Cała grupa opisywanych działek posiada powierzchnię 4304 m2. Jedynymi częściami składowymi gruntu działek wycenianej nieruchomości jest składnik roślinny
w postaci chwastów, dzikich krzaków i zadrzewień. Druga część wycenianej nieruchomości stanowi działka nr 251, która leży z dala od ww. opisanej grupy pięciu działek. Działka ta leży w odległości kilkuset metrów od skrzyżowania ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej z ulicą Szosową łączącą Gródków z Rogoźnikiem i Bobrownikami. Od owego skrzyżowania w kierunku owej działki biegnie droga polna w części utwardzona tłuczniem. Działka 251 oddalona jest od tej drogi polnej ok. 50 m. Dojście do działki 251 możliwe jest tylko miedzami oddzielającymi obce nieruchomości. W pobliżu tej działki brak jest jakiejkolwiek infrastruktury technicznej. Działka ma na ogół płaskie ukształtowanie, lecz znajduje się na niewielkim wzniesieniu. Powierzchnia tej działki wynosi 1027 m 2. Działka ma wydłużony kształt zbliżony do prostokąta o długości ok. 70 m x szerokość ok. 15 m.

Wartość prawa współwłasności w części ułamkowej 1/6 nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 71.900,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania udziału tj. 47.933,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania udziału w nieruchomości, tj. kwotę 7.190,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie