Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości położonej w Będzinie, przy ul. Orlej 17C. Termin licytacji: uchylony w zw. z COVID-19 (nowy termin wkrótce)

II termin licytacji: uchylony w zw. z COVID-19 (nowy termin wkrótce)

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.04.2020 r., o godz. 13:00, w sali nr 109 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

D R U G A  L I C Y T A C J A

udziału w nieruchomości, tj.:

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Będzinie, przy ul. Orlej 17C, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1B/00017598/3

Dodatkowy opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona przy ul Orlej nr 17 C w Będzinie. W ewidencji gruntów i budynków działka nieruchomości oznaczona jest nr 14, k. mapy 44, obręb ewidencyjny 240101_1.0001, Będzin, jednostka ewidencyjna Miasto Będzin, nr jednostki rejestrowej G.996. Łączna powierzchnia gruntu nieruchomości wynosi 324 m2. Nieruchomość leży w starej części dzielnicy “Warpie” w Będzinie. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą oznaczoną w KW nr KA1B/00017598/3. Główną zabudowę nieruchomości stanowi piętrowy budynek mieszkalny, jednorodzinny. Budynek ten wzniesiony został w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku. Obecnie budynek jest bardzo w złym stanie technicznym i praktycznie nie nadaje się do zamieszkania. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 75,64 m2. Pozostałe zagospodarowanie nieruchomości stanowi będące
w złym stanie ogrodzenie, szambo i przyłącze wodociągowe oraz zaniedbany ogród przydomowy. W sąsiedztwie istnieją przeważnie starsze domy jednorodzinne, położone na małych działkach, często przylegające do siebie oraz przylegające do granic gruntów. Działka wycenianej nieruchomości posiada kształt zbliżony do kwadratu o boku ok. 18 m. Zabudowę kubaturową nieruchomości stanowi dobudowany do granicy nieruchomości, piętrowy, murowany budynek mieszkalny. Podpiwniczenie budynku znajduje się tylko pod jego klatką schodową. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, do ww. ulicy Orlej, utwardzonej asfaltem, bardzo wąskiej w miejscu położenia nieruchomości. Dojazd do nieruchomości możliwy jest od centrum Będzinie, ulicami Krakowską i Orlą lub Brata Alberta i Wilczą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 88.400,00 zł. Udział w wys. 1/2 wynosi 44.200,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania udziału tj. 29.466,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania udziału w nieruchomości, tj. kwotę 4.420,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc
w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Przeglądanie akt egzekucyjnych możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie