Udział w wys. 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Brzękowice – Wał i Brzękowice Górne, gm. Psary. Termin licytacji: 20 października 2022 r.

I licytacja: 20 października 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 20 października 2022 roku, o godz. 11:30, w sali nr 329 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

udziału w nieruchomości, tj.:

Udział w wys. 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Brzękowice – Wał i Brzękowice Górne, gm. Psary, dla której założono księgę wieczystą o nr KA1B/00013151/0

Dodatkowy opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Brzękowice – Wał i Brzękowice Górne, gmina Psary, powiat będziński, województwo śląskie. Wyceniana nieruchomość gruntowa składa się z trzech przylegających do siebie wydłużonych działek gruntu, ułożonych w jednej linii pomiędzy miejscowościami Brzękowice Wał a Brzękowice Górne w gminie Psary. W ewidencji gruntów i budynków działki nieruchomości oznaczone są numerami 122/2, 125/7 i 125/8, karta mapy 2 obręb 240106_2.0001, Brzękowice, jednostka ewidencyjna Gm. Psary, nr jednostki rejestrowej: G133. Powierzchnia łączna gruntu nieruchomości wynosi 7962 m2. Rodzaj użytków: grunty orne, sady, nieużytki, tereny mieszkaniowe. Na podstawie danych z księgi wieczystej o nr KA1B/00013151/0 nieruchomość złożona jest z działek o nr 125/5, 125/7, 122/1 oraz 121/1. Powierzchnia nieruchomości według księgi wieczystej wynosi 7630 m2. Jako obowiązującą w wycenie przyjęto powierzchnie wg danych ewidencji gruntów. Na okoliczność wyjaśnienia tej niezgodności sporządzono stosowny wykaz zmian gruntowych, który znajduje się w ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Będzinie. Działka nr 122/2 położona jest w odległości ok. 300 m od ulicy Brzękowice Górne. Posiada kształt wydłużonego prostokąta o wym. 220 m x 16,5 m. Powierzchnia tej działki wynosi: 3525 m2. Działka posiada grunt orny, głównie klasy IVb, a w niewielkim stopniu grunt właściwy dla nieużytków. W około 1/3 długości nieco pod kątem, w poprzek działki nad jej gruntem przebiegają przewody sieci energetycznej wysokiego napięcia. Wykonywanie tej służebności przesyłu wpływa na obniżenie wartości użytkowej działki rolnej. Od ulicy Brzękowice Górne, w linii za ww. działką znajduje się działka nr 125/7 posiadająca również kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach 172 m x 15,5 m. Powierzchnia tej działki wynosi 2665 m2.Gleba działki 125/7 to grunt orny klas IVb i V. Otoczenie działek 122/2 i 125/7 składa się z pól uprawnych, łąk i zalesionych nieużytków. W odległości ok 70 m od ulicy Brzękowice Wał, za linią zabudowy rozciągającą się wzdłuż tej ulicy położona jest trzecia działka nieruchomości o nr 125/8. Działka ta jest podobna do prostokąta o wym. ok 92 m x 19,3 m. Powierzchnia działki wynosi 1772 m 2.Działki wycenianej nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a posiadają jedynie dostęp pośredni poprzez działki drogowe nr 128/2, 129/1 i 129/2.

Udział w wys. 1/3 w nieruchomości opisanej w KW nr KA1B/00013151/0 oszacowany jest na kwotę 21.538,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania udziału tj. 16.153,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania udziału w nieruchomości, tj. kwotę 2.153,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z dłużnikiem. Przeglądanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 nr 64 poz 592) jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku m.in. orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. Brak ograniczeń co do osoby nabywcy.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie