Udział w działce rolnej – Twardowice, gm. Bobrowniki. Termin licytacji: 8 września 2021 r.

II licytacja: 8 września 2021 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, że w dniu 8 września 2021 roku, o godz. 09:00, w sali nr 216 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

udziału w nieruchomości, tj.:

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 376/1, położonej przy ul. Wolności w Twardowicach, gminie Bobrowniki, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00006671/9.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ul. Wolności w Twardowicach, gm. Bobrowniki, powiat będziński, woj. śląskie – na wprost nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr administracyjnym 9. Działka częściowo przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalno-usługową, a częściowo na cele rolne. Istnieje niezgodność zapisów pomiędzy treścią księgi wieczystej, a danymi znajdującymi się w ewidencji gruntów. Niezgodność ta dotyczy zarówno numeru działki nieruchomości, jak też powierzchni jej gruntu. W księdze wieczystej nieruchomość wpisana jest jako działka nr 2, o powierzchni gruntu 17 950 m2. Działka nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest numerem 376/1, k.mapy 4, obręb 240104_2.0007, Twardowice, jedn. ewidencyjna Gm. Bobrowniki, nr jednostki rejestrowej G124. Powierzchnia gruntu nieruchomości wg ewidencji gruntów wynosi 18 916 m2. Rodzaj użytków: RV i RVI- Grunty orne. RV- 12 907 m2, RVI- 6 009 m2. Jako obowiązującą dla wyceny przyjęto powierzchnię działki wg danych z ewidencji gruntów i budynków, jako źródła pierwotnego dla opisów nieruchomości zawartych w księgach wieczystych. Nieruchomość stanowi nieużytek bądź łąkę, częściowo porośniętą krzewami, samosiejkami oraz drzewami. Nieruchomość jest w całości nieogrodzona, nieutwardzona i nieuzbrojona. Nieruchomość od strony północnej przylega do ww. ul. Wolności na odcinku ok 100 m i posiada do tejże ulicy bezpośredni dostęp. Front działki nieruchomości znajduje się od ok. 0,5 m do 1,0 m poniżej poziomu ulicy. Dalsza od ulicy, środkowa część działki jest węższa, o wymiarach 50 m x 50 m. Te dwie części działki przeznaczone są w planie zagospodarowania pod zabudowę mieszkalno-usługową, z wyłączeniem 12-to metrowego odcinka wzdłuż zachodniej granicy działki (granica z lasem) gdzie istnieje pas ochronny lasu z nieprzekraczalną linią zabudowy. Tylka część działki nieruchomości stanowi obszar zbliżony do wydłużonego prostokąta i w całości przeznaczonego na cele rolne. Trzecia części działki położona jest kilka metrów powyżej pozostałych działek nieruchomości.

Udział w wys. 1/2 w nieruchomości opisanej w KW nr KA1B/00006671/9 oszacowany jest na kwotę 257.000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania udziału tj. 171.333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania udziału w nieruchomości, tj. kwotę 25.700,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 nr 64 poz 592) jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku m.in. orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. Brak ograniczeń co do osoby nabywcy.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie