Nieruchomość gruntowa zabudowana – Preczów. Termin licytacji: 16 września 2022 r.

I licytacja: 16 września 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 16 września 2022 roku, o godz. 12:40, w sali nr 107 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym nr 407, położona przy ul. Sosnowej w Preczowie, gm. Psary, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KA1B/00005840/8

Dodatkowy opis:

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona przy rogu ulicy Sosnowej i ulicy Szkolnej w Preczowie, gmina Psary, powiat będziński, województwo śląskie. W ewidencji gruntów i budynków działka nieruchomości oznaczona jest numerem 407, karta mapy 3, obręb 240106_2.0007, Preczów, jednostka ewidencyjna Gm. Psary, nr Jednostki rejestrowej: G292. Powierzchnia gruntu nieruchomości wynosi 453 m2. Rodzaj użytków: Bi – inne tereny zabudowane, RV grunty orne. Główną zabudowę nieruchomości stanowi parterowy budynek, używany obecnie jako mieszkalny jednorodzinny. Budynek ten został wzniesiony w ostatnich kilkudziesięciu latach, początkowo jako usługowy (bar), a w latach późniejszych został adaptowany na mieszkalny. Jest to budynek niepodpiwniczony, parterowy, z częściowo mieszkalnym poddaszem (jeden pokój) i z dobudowaną wiatą rekreacyjną – gankiem. Powierzchnia użytkowa budynku według własnych pomiarów z natury wynosi 65,70 m2. Budynek nie został ujawniony w księdze wieczystej wycenianej nieruchomości. Oprócz ww. budynku mieszkalnego na terenie nieruchomości znajduje się wielki budynek gospodarczy w bardzo złym stanie technicznym. Inne zagospodarowanie nieruchomości stanowi budynek dawnego WC, przyłącza infrastruktury technicznej, ogrodzenia, chodnik oraz składnik roślinny gruntu. Nieruchomość posiada regularny, wydłużony kształt o wymiarach średnio ok. 38,0 m x 12,0 m. Zachodnim, krótszym bokiem nieruchomość przylega prostopadle do ulicy Sosnowej i od tej strony jest możliwy wjazd i wejście na teren nieruchomości. Obecnie działka wycenianej nieruchomości połączona jest wspólnym ogrodzeniem oraz wspólną bramą wjazdową z sąsiednią działką 408 i stanowi z nią całość użytkową. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, do ulicy Sosnowej, utwardzonej asfaltobetonem.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 156.200,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 117.150,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 15.620,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z dłużnikiem. Przeglądanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie