Mieszkanie – Rogoźnik, os. Robotnicze. Termin licytacji: Sprzedane

I licytacja: Sprzedane

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, że w dniu 7 września 2021 roku, o godz. 09:00, w sali nr 216 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:
Prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Rogoźniku, Osiedle Robotnicze 15, z którym związany jest udział w wysokości 1805/10000 w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym nr 1173/42, zabudowanej domem mieszkalnym wielorodzinnym nr 15, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1B/00027274/9

Dodatkowy opis:

Prawo współwłasności w części ułamkowej 1805/10000 nieruchomości gruntowej, zabudowanej, na które to prawo składa się lokal mieszkalny nr 3 oraz prawo współwłasności w części ułamkowej 1805/10000 elementów wspólnych budynku mieszkalnego oraz pozostałego zagospodarowania usytuowanego na gruncie nieruchomości (utwardzenia podwórza, przyłącza itp.). Przypada także prawo współwłasności w części ułamkowej jw. gruntu nieruchomości złożonej z działki nr 1173/42 o powierzchni 650 m2. Zabudowę kubaturową stanowi wolnostojący, murowany, podpiwniczony, piętrowy wielorodzinny budynek mieszkalny nr 15.
W budynku tym znajduje się 6 lokali mieszkalnych, w tym 5 lokali stanowiących odrębny przedmiot własności. Przedmiotem wyceny jest udział ułamkowy w prawach do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rogoźniku, Osiedle Robotnicze nr 15, gmina Bobrowniki, powiat będziński, województwo śląskie. Nieruchomość której dotyczy wyceniany udział ułamkowy posiada założoną księgę wieczystą o nr KA1B/00027274/9. Współwłaścicielem gruntu tej nieruchomości jest dłużniczka Marzena Pendryk,
w wycenianym udziale oraz są właściciele 5-ciu lokali odrębnych w przypadających na te lokale udziałach. Działka nieruchomości oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków numerem 1173/42, karta mapy 6, obręb 0004 Rogoźnik, jednostka ewidencyjna 240104.2.0004. Powierzchnia gruntu wynosi 650 m2. Powierzchnia użytkowa położonego na parterze lokalu mieszkalnego nr 3 wg własnych pomiarów z natury wynosi 50,41 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu wg zarządcy nieruchomości – firmy “MAGNEZ” Bytom wynosi 50,83 m2. Powierzchnia ta wynika z projektu oznaczenia odrębnej własności lokali w budynku. Jako obowiązującą w niniejszej wycenie przyjęto powierzchnie użytkową wg danych uzyskanych od zarządcy nieruchomości. Lokal nr 3 nie jest wyodrębniony. Składa się z dwóch pokoi, w tym jednego większego, z kuchni, łazienki i z przedpokoju. Dojazd od nieruchomości do drogi publicznej odbywa się utwardzoną drogą osiedlową.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 96.580,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 72.435,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 9.658,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie