Mieszkanie 32,48 m kw., Będzin, ul. Rtm. Pileckiego. Początek e-licytacji: 4 października 2022 r.

I licytacja: 4 października 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 4 października 2022 roku, o godz. 13:00 na portalu www.e-licytacje.komornik.pl (https://e-licytacje.komornik.pl/items/7497/lokal-mieszkalny-bedzin-ul-rtm-witolda-pileckiego-3-20-opisany-w-kw-nr-ka1b-00040901-1) rozpocznie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Będzinie, przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 3/20, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1B/00040901/1

Dodatkowy opis:

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony nr 20, położony przy ul. Pileckiego nr 3 na osiedlu “Warpie” w Będzinie, na 6-tej kondygnacji, V piętrze dziesięciopiętrowego, wieloklatkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek zarządzony jest przez Spółdzielnię Mieszkaniową “Wspólnota” w Będzinie. Lokal opisany jest w księdze wieczystej o nr KA1B/00040901/1. Lokal złożony jest z pokoju, kuchni, przedpokoju i z łazienki z WC. Lokal nie posiada balkonu. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią przynależną wynosi według księgi wieczystej 32,48 m2. Jako obowiązującą w niniejszej wycenie przyjęto powierzchnię użytkową według danych z księgi wieczystej. Lokal jest przedmiotem prawa własności z przynależnymi prawami współwłasności w części ułamkowej nieruchomości wspólnej w wysokości 16/10000. Nieruchomość wspólna opisana jest w księdze wieczystej o nr KA1B/00018036/3. Grunt działek nieruchomości wspólnej był przedmiotem prawa użytkowania wieczystego, ale z mocy prawa został przekształcony w prawo własności. Dojazd od budynku, w którym znajduje się wyceniany lokal do drogi publicznej, odbywa się asfaltową drogą osiedlową.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 181.000,00 zł
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 135.750,00 zł
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 11 października 2022 roku, o godz.: 13:00.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 18.100,00 zł, na rachunek bankowy komornika prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z dłużnikiem. W systemie teleinformatycznym udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie