Hala usługowa w Będzinie. Sprzedane

II licytacja: 8 czerwca 2021 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 roku, o godz. 13:00, w sali nr 216 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Grunt oddany w użytkowanie wieczyste, stanowiący działkę o numerze ewidencyjnym 3/13 położoną w Będzinie, przy ul. Sienkiewicza 31E wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW KA1B/00015422/5.

Dodatkowy opis:

Grunt stanowiący własność Gminy Miasta Będzin, oddany w użytkowanie wieczyste dłużnikowi Jarosławowi Regulewskiemu, położony przy ul. Sienkiewicza 31 E w Będzinie, woj. śląskie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1B/00015422/5. Działka nieruchomości oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków numerem 3/13, arkusz mapy nr 37, obręb 240101_1.0001, jednostka ewidencyjna Będzin, nr jednostki rejestrowej G3890. Powierzchnia gruntu nieruchomości, wg ewidencji gruntów wynosi 2434 m2. Według działu I-O księgi nieruchomości posiada odrębny od gruntu murowany budynek niepodpiwniczony z przybudówką o pow. 15m2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 960 m2. Zabudowę nieruchomości stanowi parterowy, murowano-drewniany budynek usługowo-produkcyjny mogący zapewnić funkcję biurowe i socjalne dla pracowników, wraz z ogrodzeniem z bramą wjazdową i furtką oraz sieci uzbrojenia podziemnego, utwardzenia nawierzchni, Określona wg pomiarów z natury powierzchnia użytkowa ww. budynku wynosi 673,63m2. Istnieje niezgodność zamieszczonego w księdze wieczystej opisu budynku nieruchomości ze stanem rzeczywistym, a dotyczy powierzchni gruntu. Owa różnica wynika z ubytku powierzchni i kubatury budynku, z uwagi na zawalenie tylnej części budynku. Pozostałą zabudowę nieruchomości stanowią ogrodzenie z bramą wjazdową, utwardzenia nawierzchni sieci uzbrojenia podziemnego oraz niewielki składnik roślinny gruntu. Budynek nieruchomości oznaczony jest numerem geodezyjnym 31E, przy czym użytkownik wieczysty budynku posługuje się numerem 33. Działka nieruchomości posiada zwarty, regularny kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 80 m x 30 m. Bokiem krótszym działka nieruchomości przylega do drogi dojazdowej ulicy bocznej Sienkiewicza. Działka nieruchomości jest uzbrojona w sieć wodociągową o średnicy 32 mm, w energię siły i światła o mocy kilkunastu do kilkudziesięciu kilowatów. Do budynku została doprowadzona kanalizacja z podłączeniem do sieci komunalnej.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 567.200,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę 378.133,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 56.720,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc
w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie