Grunt o pow. 4823 m kw. w Sączowie gm. Bobrowniki. Termin I licytacji: SPRZEDANE

Sprzedane

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 2 marca 2023 roku, o godz. 09:00, w sali nr 329 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Nieruchomość gruntowa położona w Sączowie, gmina Bobrowniki, składająca się z działki nr 1348/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie o nr KA1B/00009161/2

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Kalinowej w Sączowie, gmina Bobrowniki, powiat będziński, województwo śląskie, w pobliżu granicy z miejscowością Twardowice. Wyceniana nieruchomość posiada księgę wieczystą o nr KA1B/00009161/2 urządzoną w Sądzie Rejonowym w Będzinie. Działka nieruchomości oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków numerem 1348/1, k. mapy 8, obręb 0005 Sączów, jednostka ewidencyjna 240104_2 Bobrowniki, nr jednostki rejestrowej G.477. Powierzchnia gruntu nieruchomości według ewidencji gruntów wynosi 4823 m2. Na terenie wycenianej nieruchomości znajdują się ruiny dawnej zabudowy usługowej. Ruiny te częściowo usytuowane są na gruncie sąsiedniej nieruchomości. Teren nieruchomości jest w niewielkiej części utwardzony i ogrodzony, a w zdecydowanej części zasypany różnego rodzaju odpadami przemysłowymi, a także gruzem budowlanym. Część gruntu nieruchomości, położona bliżej ulicy Kalinowej oraz część tylna, są nieużytkami porośniętymi chwastami, dzikimi krzewami i drzewami. Ponad tylną częścią gruntu działki przebiega na ukos napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia. Na terenie nieruchomości znajdują się również dwa stare słupy betonowe podtrzymujące nieistniejącą, dawną sieć niskiego napięcia. Grunt nieruchomości w całości posiada przeznaczenie jako teren obsługi produkcji w gospodarstwie rolnym, hodowlanym z możliwą zabudową mieszkalno-usługową. Sieci infrastruktury technicznej przebiegają w ulicy Kalinowej, jednak w pewnej odległości od wycenianej nieruchomości. Według mapy zasadniczej na teren nieruchomości doprowadzone zostało jedynie przyłącze gazowe. Działka nieruchomości oznaczona nr 1348/1 posiada regularny lecz wydłużony kształt prostokąta o wymiarach około 292,0 m x 16,5 m. Frontowa, północna część działki (krótszy bok) przylega do ulicy Kalinowej, do której ma bezpośredni dostęp. Faktyczny dojazd na teren nieruchomości oraz ruin danej zabudowy możliwy jest lokalną, nieutwardzoną drogą gruntową o szerokości ok. 3 m wytyczoną na sąsiednich działkach leśnych, a przebiegającą od ulicy Kalinowej wzdłuż wschodniej granicy wycenianej nieruchomości. Droga ta nie jest drogą publiczną.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 74.000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 55.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 7.400,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Przeglądanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie