Grunt o pow. 36.235 m kw. zabudowany halami. Będzin ul. Zagórska. Termin licytacji: 31 października 2022 r.

I licytacja: 31 października 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, iż w dniu 31 października 2022 roku, o godz. 10:10, w sali nr 107 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Grunt oddany w użytkowanie wieczyste, stanowiący działki o nr ewidencyjnym 22/6, 22/7, 24/5, 24/6, 29/5, 29/6, 23/8, 34/2, 57 wraz z budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość, położony w Będzinie, przy ul. Zagórskiej, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW nr KA1B/00005373/3

Dodatkowy opis:

Grunt stanowiący własność Skarbu Państwa, oddany w użytkowanie wieczyste dłużnikowi Firma Handlowa “Krist-Mar” Sp. J. Krzysztof, Stanisław Wójcik, położony przy ul. Zagórskiej, pomiędzy numerami 47 a 51, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1B/00005373/3. Działki nieruchomości leżą w obrębie oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków identyfikatorem 240101_1.0001, pow. będziński, woj. śląskie, miasto Będzin, obręb Będzin 0001. Działki znajdują się na arkuszach 56 oraz 57 tego obrębu. Działki oznaczone są numerami: 22/6, 22/7, 24/5, 24/6, 29/5, 29/6, 23/8, 34/2, 57. Numer jednostki rejestrowej w ewidencji gruntów – 4521. Powierzchnia gruntu nieruchomości wg księgi wieczystej oraz wg ewidencji gruntów wynosi 36 235 m2. Przeważający rodzaj użytków: Ba – tereny przemysłowe. Działki nieruchomości przylegają do siebie i razem posiadają zwarty kształt, zbliżony do nieregularnego prostokąta o szer. ok. 150 m i długości ok. 240 m. Główną powierzchnię nieruchomości (zabudowaną budynkami) tworzy działka nr 57. Zabudowę kubaturową stanowią: 1) nowa, parterowa, jednonawowa hala produkcyjna z częścią socjalno-biurową o łącznej powierzchni użytkowej 3 487,35 m 2; 2) parterowa, stalowo-murowana hala warsztatowo-remontowa, będąca w złym stanie, o dwóch nawach o różnej wysokości, o powierzchni użytkowej 1 492,00 m2; 3) parterowa stalowo-murowana dobudówka ww. hali, będąca w złym stanie, o powierzchni użytkowej 477,00 m2; 4) jednopiętrowy, murowany budynek socjalno-biurowy, będący w złym stanie, o powierzchni użytkowej 575,00 m2; 5) wolnostojący, murowany, parterowy budynek portierni, o powierzchni użytkowej 22,40 m2; 6) wolnostojąca, stara, murowana stacja trafo, o powierzchni użytkowej 65,80 m2; 7) wolnostojąca, nowa, kontenerowa stacja trafo, o powierzchni użytkowej 22,54 m2. Powierzchnia użytkowa budynków zasadniczych wynosi: 6 142,09 m2. Grunt działek nieruchomości jest przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089 r. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości jest możliwy od ul. Zagórskiej 47, przy czym w obrocie gospodarczym jako miejsce położenia nieruchomości figuruje ul. Zagórska 51. Jest to spowodowane rozległością nieruchomości.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 16 162 200,00 zł (brutto).
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 12 121 650,00 zł (brutto).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 1 616 220,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Przeglądanie protokołu opisu i oszacowania nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Od sprzedaży nieruchomości zostanie odprowadzony podatek VAT (23%) oraz zostanie wystawiona faktura.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie