Działki Będzin – Łagisza (22063 m kw.) Termin licytacji: Sprzedane

I licytacja: Sprzedane

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, że w dniu 9 września 2021 roku, o godz. 10:20, w sali nr 107 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, złożona z dwunastu działek, położona w Będzinie przy ul. Dąbrowskiej i w jej pobliżu, opisana w księdze wieczystej o nr KA1B/00038999/7

Nieruchomość gruntowa niezabudowana złożona z dwunastu działek: 2278/7, 2278/8, 2278/9, 2278/10, 2278/11, 2278/13, 2279/4, 2279/6, 2317/3, 2317/4, 2317/5, 2317/6, k. mapy 7, obręb 0003 Łagisza, jedn. ewidencyjna 240101_1 Będzin, nr jednostki rejestrowej G401. Łączna powierzchnia gruntu nieruchomości wg. ewidencji gruntów wynosi 22063 m2. Przedmiotowa nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej o nr KA1B/00038999/7. Nieruchomość położona jest przy ulicy Dąbrowskiej i w jej pobliżu w Będzinie – Łagiszy, powiat będziński, województwo śląskie. Łącznie w większości działki stanowią wydłużony pas gruntu, nieogrodzony, nieutwardzony, porośnięty trawą, krzewami, miejscami niewielką ilością drzew. Od strony ulicy Dąbrowskiej pas ten stanowią działki sięgające swoimi granicami do lokalnej drogi i do działek zabudowanych magistralą ciepłowniczą i wodną technologiczną. Za ww. drogą i ciepłociągiem znajdują się cztery przylegające do siebie działki, sięgające do przepływającej rzeki. W poprzek działek położonych bliżej ulicy Dąbrowskiej, a także na skos nad północno-zachodnim narożnikiem działki 2279/6 – przebiegają napowietrzne sieci energetyczne wysokiego napięcia. Nieruchomość położna jest w rejonie średnio zurbanizowanym. Wokół nieruchomości istnieją grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i usługowymi położonymi przy ulicy Dąbrowskiej, istnieje elektrownia “Łagisza” oraz istnieją, w przeważającej większości grunty niezabudowane. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ulicy Dąbrowskiej, tj. do drogi publicznej, bądź dostęp do tej ulicy za pośrednictwem niepublicznej drogi lokalnej, biegnącej wzdłuż ciepłociągu.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 782.825,49 zł (brutto)*
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 587.119,12 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 78.282,55 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
* Faktura VAT zostanie wystawiona od wartości części sprzedanej nieruchomości (55,90 % kwoty uzyskanej ze sprzedaży) jako podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie