Działka rolna Twardowice gm. Bobrowniki. Termin licytacji: Sprzedane

II licytacja: sprzedane

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, że w dniu 8 września 2021 roku, o godz. 09:00, w sali nr 216 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:

nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 383, położona w rejonie ul. Wolności w Twardowicach, gminie Bobrowniki, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00017960/2

Dodatkowy opis nieruchomości:

Działka nieruchomości oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków numerem 383, k. mapy 4, obręb 240104_2.0007, Twardowice, jedn. ewidencyjna Gm. Bobrowniki, nr jednostki rejestrowej G86. Powierzchnia gruntu nieruchomości wg ewidencji gruntów wynosi 17 250 m2. Rodzaj użytków: RV- Grunty orne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka leży w całości na obszarze oznaczonym symbolem T5R- tereny rolnicze. Kształt działki jest dość zwarty o wymiarach ok. 165 x 100 m. Względem sąsiedniej działki nr 376/1 wyceniana nieruchomość położona jest na wzgórzu, powyżej jej poziomu. Nieruchomość stanowi nieużytek bądź łąkę, częściowo porośniętą krzewami, samosiejkami oraz drzewami. Najbliższe sieci infrastruktury technicznej znajdują się przy ulicy Wolności. Nieruchomość znajduje się w linii prostej, na wprost nieruchomości oznaczonej nr administracyjnymi: Wolności 9, lecz za działką oznaczoną nr 376/1. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajduje się las oraz grunty niezabudowane, łąki, pastwiska, zadrzewienia, nieużytki, grunty orne. Po drugiej stronie ulicy Wolności leżą nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi. Wyceniana nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Działka przeznaczona jest w całości na cele rolne. Brak ograniczeń co do osoby nabywcy.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 134.000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę 89.333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 13.400.00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 nr 64 poz 592) jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku m.in. orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie