Działka Będzin – Małobądz; pow. 724 m kw. Termin licytacji: 26 października 2021 r.

I licytacja: 26 października 2021 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, że w dniu 26 października 2021 roku o godz. 09:00 w sali nr 107 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Nieruchomość gruntowa złożona z działki ewidencyjnej nr 139/4, położona w Będzinie, przy ul. 27-go Stycznia, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1B/00013812/2

Dodatkowy opis:

Nieruchomość gruntowa, położona w Będzinie, przy ul. 27-go Stycznia, w dzielnicy Małobądz, woj. śląskie. Wyceniana działka sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi domami mieszkalnymi jednorodzinnymi, oznaczonymi nr 59a i 65 przy ul. 27-go Stycznia, w rejonie skrzyżowań z ulicami Nałkowskiej, Reymonta i Słowiańskiej. Działka nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest nr geodezyjnym 139/4, k. mapy 47, obręb ewidencyjny 240101_1.0001, Będzin, jednostka ewidencyjna Miasto Będzin, nr jednostki rejestrowej G3026. Powierzchnia gruntu nieruchomości wynosi 724 m2. Szerokość działki wynosi ok. 22 m, długość (głębokość) ok. 32-35 m. Wyceniana nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr KA1B/00013812/2 urządzonej w Sądzie Rejonowym w Będzinie. Ukształtowanie powierzchni działki jest płaskie i w miarę poziome. Działka jest ogrodzona zwykłą siatką na słupkach stalowych. Od frontu mieści się metalowa brama wjazdowa i furtka, wypełnione siatką cięto-ciągnioną. Przy ogrodzeniu tylnym mieści się prowizoryczna zabudowa gospodarcza, typowa dla działek ogrodowych. Jak wszystko na to wskazuje wniesiona bez stosownego zezwolenia. Zabudowa ta jest wykonana z różnych, przypadkowych materiałów, w sposób chaotyczny i nieestetyczny. Zabudowa stanowi neutralną część nieruchomości. W przyszłości może powodować jedynie koszty związane z jej nieuchronnym wyburzeniem. Wzdłuż ogrodzenia frontowego, blisko granicy, nad gruntem nieruchomości przebiega napowietrzna sieć niskiego napięcia wsparta na słupach betonowych. Z sieci tej możliwe będzie wykonanie przyłącza energii elektrycznej dla potrzeb nieruchomości. W ulicy 27-go Stycznia, którą utwardzono asfaltobetonem i wyposażono w chodniki z betonowej kostki brukowej, przebiegają sieci gazowa niskoprężna, wodociągowa i kanalizacji ogólnospławnej. Na gruncie nieruchomości, wzdłuż jej ogrodzeń znajduje się wysoka zieleń, przeważnie w postaci kilkudziesięcioletnich świerków. W części frontowej działki nieruchomości znajduje się duża pryzma bloczków betonowych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ulicy 27-go Stycznia.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 216.000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania, tj. kwotę 162.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 21.600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie