Działka Będzin – Grodziec. Termin licytacji: 18 marca 2021 r.

II licytacja: 18 marca 2021 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński informuje, że w dniu 18 marca 2021 roku, o godz. 09:00, w sali nr 107 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działki ewidencyjnej o nr 6802/1, położona w Będzinie-Grodziec (na rogu ulic Kijowskiej i Strzyżowickiej), dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00049121/2. Powierzchnia 662 m kw.

Dodatkowy opis:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Będzinie – Grodziec róg ul. Kijowskiej i Strzyżowickiej – tuż przy granicy miasta z gminą Psary. Nieruchomość jest funkcjonalnie połączona z sąsiednią nieruchomością zabudowaną, złożoną z działki nr 6802/3, położoną przy ul. Kijowskiej 16 – poprzez wspólne ogrodzenie nieruchomości oraz poprzez usytuowanie w gruncie wycenianej nieruchomości urządzeń służących do obsługi budynku stanowiącego zabudowę sąsiedniej nieruchomości. W ewidencji gruntów i budynków działka nieruchomości oznaczona jest nr 6802/1, karta mapy 3, obręb ewidencyjny 240101_1.0002, Grodziec, jednostka ewidencyjna Miasto Będzin, nr jednostki rejestrowej G2771. Powierzchnia gruntu nieruchomości wynosi 662 m2. Ponad gruntem nieruchomości jak i pod nim, przebiega napowietrzna sieć energetyczna i napowietrzna sieć teletechniczna przesyłu, które nie zostały ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości. Na poziomie gruntu wycenianej nieruchomości widoczny jest właz stalowy, mogący stanowić element ww. podziemnego urządzenia. Wyceniana nieruchomość sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym, oznaczonym jako: ul. Kijowska 16 i jest z tą nieruchomością zabudowaną powiązana funkcjonalnie, gdyż stanowi przydomowy ogród wspólnie ogrodzony, na gruncie którego znajdują się częściowe utwardzenia, tj. chodnik prowadzący od ww. budynku do miejsca pod altanę lub basen, położonego na gruncie działki wycenianej nieruchomości. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ulicy Strzyżowickiej oraz do ulicy Kijowskiej.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 70.200,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę 46.800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 7.020,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie