Dom – Bobrowniki. Termin licytacji: 2 marca 2021 r.

II licytacja: 2 marca 2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Przemysław Nowiński na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 marca 2021 roku, o godz. 10:00, w sali nr 105 Sądu Rejonowego w Będzinie odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Bobrownikach, przy ul. Sienkiewicza 89, składająca się z działek ewidencyjnych 2517, 2518, 2520, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/00015204/1

Dodatkowy opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, złożona z zabudowanej działki nr 2517 i niezabudowanych działek nr 2518 oraz 2520, położona w Bobrownikach, przy ul. Sienkiewicza 89. W ewidencji gruntów i budynków działki nieruchomości oznaczone są nr 2517, 2518 i 2520, k. mapy 7, obręb ewidencyjny 240104_2.0001, Bobrowniki, jednostka ewidencyjna Gm. Bobrowniki, nr jednostki rejestrowej G.1289. Łączna powierzchnia gruntu nieruchomości wynosi 1912 m2, w tym powierzchnia działki nr 2517 wynosi 374m2, działki nr 2518 -925 m2, działki nr 2520 -613 m2. Istnieje niezgodność powierzchni nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej, a powierzchni tej nieruchomości wg ewidencji gruntów, wynoszącej 1912 m2. Powierzchnia użytkowa tego budynku wg własnych pomiarów pomieszczeń z natury wynosi 106,76 m2. Działka nr 2517 przylega do ww. ulicy jest zabudowana piętrowym, domem mieszkalnym, jednorodzinnym. Do tej działki, z tyłu względem ulicy przylega wydłużona działka nr 2518. W tej samej linii ww. działek, dalej od ulicy znajduje się oddzielona od nich rolna działka nr 2520. Główną zabudowę nieruchomości stanowi stary dom mieszkalny, będący pod ochroną jako zabytek, niepodpiwniczony, piętrowy z mieszkalnym poddaszem. Jest on dobudowany do granicy i budynku sąsiada. Budynek ten został w ostatnich latach zmodernizowany i wyremontowany, lecz związane z tym prace nie zostały dokończone co skutkowało znacznymi zniszczeniami poddasza budynku przez nieszczelne pokrycie dachu. Pozostałe zagospodarowanie nieruchomości stanowi utwardzenie tarasu, dwie niewielkie ogrodowe szopy drewniane, w tym jedna jako domek do zabaw dla dzieci, ogrodzenia, przyłącza infrastruktury technicznej, ogród przydomowy. Dojazd do nieruchomości możliwy jest od centrum gminy, ulicami Gminną, Polną i Sienkiewicza.

Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę 286.000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę 190.666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 28.600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kasie tutejszej kancelarii lub na rachunek bankowy prowadzony w: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o nr: 51 1050 1243 1000 0023 5844 0648, bądź w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. Przeglądanie akt egzekucyjnych, w tym operatu szacunkowego nieruchomości możliwe jest na dwa tygodnie przed terminem licytacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomości
Kontakt

Napisz:

bedzin.nowinski@komornik.pl

Zadzwoń:

+48 32 764 80 87

Złóż wniosek EPU:

id kancelarii 1779

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.

Zadzwoń
Nawiguj mnie